Zasady grupy

1. Podstawą kontaktów w ramach grupy jest otwartość, szacunek i przyjaźń.

Traktujemy innych tak, jak sami chcemy być traktowani. Odnosimy się do siebie z życzliwością i troską; pomagamy sobie nawzajem i cieszymy się radością innych. Rozmawiamy ze sobą w szczery sposób, zachowując otwartość na racje drugiej strony i dążąc do uzyskania wzajemnego zrozumienia. Konflikty i kwestie sporne wyjaśniamy w drodze dialogu i w atmosferze koleżeństwa. Zawsze zachowujemy poczucie humoru.

2. Każdy członek grupy ponosi równą odpowiedzialność za jej dobro i rozwój.

Każdy wnosi wkład w życie grupy zgodnie ze swoimi możliwościami, uzdolnieniami i umiejętnościami. Zobowiązujemy się do współuczestniczenia w kosztach związanych z działalnością grupy. Angażujemy się w podejmowane przez grupę projekty oraz występujemy z własnymi inicjatywami.

3. Wszyscy członkowie grupy mają równe prawa.

Każdy ma wpływ na funkcjonowanie grupy. Decyzje podejmowane są w sposób demokratyczny. Tworzymy atmosferę otwartego i bezpośredniego wyrażania swoich opinii. W przypadkach rozbieżności zdań dążymy do uzyskania konsensusu. Dyskusje prowadzimy w sposób konstruktywny; w szczególności odrzucenie jakiejś propozycji musi być uzasadnione i – w przypadku uzgodnionych już projektów – wiąże się z wymogiem przedstawienia rozwiązania alternatywnego.

4. Ważną częścią naszej praktyki jest współdziałanie.

Podejmujemy różnego typu przedsięwzięcia, zarówno związane z wewnętrznymi celami grupy, jak i wymagające współpracy z innymi. Decyzję o ich realizacji podejmujemy w drodze dyskusji; wspólnie określamy plan działania oraz rodzaj i stopień zaangażowania poszczególnych osób. Dotrzymujemy złożonych obietnic i przyjętych zobowiązań. Przyznajemy się do popełnionych błędów i dążymy do ich naprawienia. Cieszymy się z sukcesów.

5. Opowiadamy się za buddyjskim ekumenizmem.

Odnosimy się z szacunkiem do grup i szkół odwołujących się do odmiennych tradycji buddyjskich. Uczestniczymy w przedsięwzięciach innych grup, z którymi łączy nas wspólnota wartości, oraz występujemy z inicjatywami organizowania wraz z nimi wydarzeń o wymiarze ponadgrupowym.

 

Członkostwo w grupie wiąże się z akceptacją jej celów i stosowaniem się do

przyjętych zasad funkcjonowania.